2017, ജൂൺ 3, ശനിയാഴ്‌ച

വിപ്ലവം കുരിശിന്റെയും നോട്ടെണ്ണൽ മെഷീന്റെയും രൂപത്തിൽ....

ശരിയാണ്..
കേരള കൊണ്ഗ്രെസ്സ് ആണ് സി.പി.ഐയേക്കാൾ നല്ല കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടി.
സി.പി.എമ്മിന് ചേർന്ന പങ്കാളി.
മാർക്സിനു ശേഷം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് ചിന്തകനാണ് കെ.എം.മാണി സാർ...
അദ്ദേഹം മാർക്സിന്റെ അദ്ധ്വാനവർഗ്ഗ സിദ്ധാന്തത്തിന് തിരുത്തൽ നിർദ്ദേശിച്ച മഹാപണ്ഡിതനാണ്..
പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ അഴിമതിയുടെ കറ പുരളാത്ത വിശുദ്ധനാണ്.
അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതേതര പാർട്ടിയെയും എതിർക്കുന്ന സി.പി.ഐക്കാരെ വർഗ്ഗ വഞ്ചകർ എന്നല്ല, രാജ്യദോഹികൾ എന്ന് തന്നെ വിളിയ്ക്കണം..
എന്ന്
സി.പി.എം ന്യായീകരണ തൊഴിലാളി..
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ