2013, ഏപ്രിൽ 29, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഞാൻ രാജി വയ്ക്കുന്നു - പി. സുന്ദരയ്യ

മാരീചന്മാർ അറിയാത്ത ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്.
1975 ല് സി.പി.എമ്മിന്റെ ആദ്യ ജെനറല് സെക്രെട്ടറി ആയിരുന്ന പി.സുന്ദരയ്യ, ജെനറല് സെക്രെട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും, പോളിറ്റ് ബ്യുറോയില് നിന്നും എന്തിന് രാജി വെച്ചു എന്ന സത്യം!
സ്വന്തം പാര്ട്ടി അടിയന്തരാവസ്ഥയെ എതിര്ക്കാനെന്ന പേരില് ജനസംഘവുമായും ആര്.എസ്.എസ്സുമായും സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും, ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ മറന്ന് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറകെ പോകുന്നതിലും മനം നൊന്താണ് അദ്ദേഹം രാജി വെച്ചത്. അധികാര ഭ്രമം മൂത്ത പാര്ട്ടി നേതൃത്വം രാജി വെച്ച്, പുതിയ ഒരു പാര്ട്ടി കൊണ്ഗ്രെസ്സ് വിളിച്ച് കൂട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാല് ആ രാജിയ്ക്ക് പിന്നിലെ യഥാര്ത്ഥ കാരണങ്ങളെ പാര്ട്ടി അണികളില് നിന്നും മറച്ചു വെച്ച്, അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിയ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ അവഗണിയ്ക്കുകയായിരുന്നു സി.പി.എം ചെയ്തത്
. സ്വന്തം നിലപാട് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് സഖാവ് സുന്ദരയ്യ എഴുതിയ ഈ ലേഖനം വായിച്ചാല്,മാരീചന്മാർക്ക് സി പി ഐ യെ "വലതുപക്ഷ പാർട്ടി"യെന്നു വിളിയ്ക്കാൻ, ധാര്മികമായി ഒരു അവകാശവുമില്ലെന്ന് മനസിലാക്കാം.
===================
Dear Comrades,
In my letter of 22-8-1975 to PBMs and CCMs I have briefly narrated the reasons for my resignation. They are:
1. My resignation is due to the fact that the CC majority has decided for joint actions with pro-imperialist Jana Sangh with para-military fascist (storm-trooper like RSS) as its core in the name of fighting emergency, which I consider very harmful for our party; both among democratic masses in our country and abroad, we will be getting isolated from the anti-imperialist and socialist forces.
2. My resignation is also due to the PB's failure to concretise the tactical line, its application in T.U., Kisan and other mass fronts, and its application in building the party organisation, open and secret sections. It has been put in cold storage for all practical purposes.
3. My resignation is also due to the way the main class front, the T.U. Front, has been functioning in formulating the demands, in winning the democratic sections and other classes to back up their demands, in building party branches, fractions, and their functioning, especially at all-India level, bypassing the Party centre and over the heads of State Committees.
4. My resignation is also due to some major Party units not taking seriously the agrarian resolution in practice, neither delegating enough cadre to the front, nor building the unity of agricultural labour and the poor peasants on the one hand with the middle peasants on the other.
5. My resignation is also due to ignoring the building of secret part of our Party organisation, as envisaged in Muzaffarpur Resolution.
6. My resignation is also due, on the top of all, PB ceased to function as a collective body, most of PBMs working in their own States, but meeting once in six weeks or once a month, taking decisions on the current events or urgent issues. Com. M.B. after 1970 illness, left the headquarters and stayed in Vijayawada, and contributes his advice, opinion, but not actually fighting for his line or participates in carrying out the responsibility of PB. When in the PB, there cannot be frank discussion about major Party Units like Bengal, Kerala, or T.U. front, before the PBM of these States and fronts, and when the PBMs, BTR and myself, are at loggerheads on many issues, and with no prospect of improving the situation, it is better to resign from the post of G.S and P.B. instead of further damaging the party.
7. I have also come to the conclusion that without a PB of homogeneous political and organisational outlook functioning from the centre and not getting attached to any State without a firm majority in the CC, it is wrong for one especially like me who came from a movement, whatever its contribution in the past is today of small proportion, while there are not big States with their big mass organisation and big party units with their own rich experience to hold the responsible post of G.S.
8. So, in the period of emergency it is much more necessary for a unified PB and a GS in tune with the majority political line, and who can command the confidence of major units and have the authority and confidence to undertake the responsibility.
9. When I am resigning on these grounds and especially on the immediate political line, which I consider very harmful to the party, there is no meaning to keep my resignation as GS and as PBM a secret from the party rank and lower units. So, as soon as other CCMs from other regions’ opinions are collected by the PB, whatever its decisions, should be communicated to all party units.
10. In fact, if sufficient number of CCMs or party units representing at least 1/3 of the party membership are there to support me, I would demand a party congress to decide the political line and elect a new CC, PB and a new GS.
=====കൂടുതൽ ഇവിടെ വായിയ്ക്കാം ====
Documents Detailing Grounds Leading to Resignation of the First General Secretary of the CPI(M) from the Offices of General Secretary and PolitBureau Membership
"My Resignation" :- P. Sundarayya
India Publishers & Distributors New Delhi
First published 1991
Published by INDIA PUBLISHERS & DISTRIBUTORS 48 Ramghar (Opp. Kirti Nagar Bus Stop) New Delhi-No 015 505732
http://www.revolutionarydemocracy.org/index.htm