2011, നവംബർ 16, ബുധനാഴ്‌ച

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനു ബ്രാഹ്മണശാ​പം ഉണ്ടാകാതിരി​ക്കാന്‍!

ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങളും മറ്റു ദോഷവൃത്തികളും അവസാനിക്കാത്തതിനാല്‍ നോം ഇന്നലെ രാത്രി ഒരിക്കല്‍ കൂടി മദ്യപ്രശ്നം വയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

കഴിഞ്ഞ തവണയില്‍ നിന്നു വത്യസ്ഥമായി മദ്യത്തില്‍ സോഡയ്ക്കു പകരം, പെപ്സി ഒഴിച്ച് "കരിം മദ്യപ്രശ്നമാണ്‌" നടത്തിയത്.

മുഖ്യ കാര്‍മ്മികനായ നമുക്കു പുറമേ മറ്റു മൂന്നുപേര്‍ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു.

ഇത്തവണ മദ്യപ്രശ്നത്തില്‍ തെളിഞ്ഞത് അതീവഗുരുതരമായ കാര്യം തന്നെ.
മറ്റു താന്ത്രികര്‍ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്‌,.....

ക്ഷേത്രത്തിനു ബ്രാഹ്മണശാപം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു,...
സംശയമില്ല!

മേലാല്‍ ബ്രാഹ്മണശാപം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ഒരേയൊരു പ്രതിവിധി ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ശപിക്കാതിരിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്‌.

ഇതിലേക്കായി 108 ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നില്‍ കുനിച്ചു നിര്‍ത്തി കുണ്ടിക്ക് ചൂരലിനു നൂറടി വീതം കൊടുക്കുക.

ഓരോ അടിയും കൊടുക്കുന്നത് "ഇനി നീ ശപിക്കുമോടാ *@#$&##മോനേ?" എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം.

ഇല്ലെങ്കില്‍ അമ്പലത്തിലു മാത്രമല്ല, സെക്രട്ടേറിയേറ്റിനു വരെ ഭാവിയിലും ബ്രാഹ്മണശാപം ഉണ്ടാകും.


=============